UAT COMUNA VALEA LUPULUI

JUDETUL IASI

Comuna Valea Lupului, judetul Iasi

Telefon: 0232-272590  /0232-272599

www.comuna-valealupului.ro

email: primaria_valealupului@yahoo.com / primaria@comuna-valealupului.ro

INFORMARE

privind privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Date cu caracter personal:

Stimată doamnă/Stimate domn,

Primăria comunei Valea Lupului, cu sediul în comuna Valea Lupului, sat Valea Lupului, Aleea Irisului, nr.8, județul Iași, mail primaria_valealupului@yahoo.com, prelucrează datele cu caracter personal ale CETĂŢENILOR sau altor persoane, clienți existenți, primite direct de la aceștia sau indirect, prin intermediul sistemelor naționale de evidență.

Datele cu caracter personal:

reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, și anume: numele şi prenumele, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, starea civilă, telefon/fax, adresa de domiciliu/reşedinţa, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională – diplome-studii, situaţie familială, imagine, interesul, disponibilitatea, datele privind starea medicală, etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

Reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni, care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, inclusiv transmiterea acestora către terți (în condiţiile legii).

Primăria comunei Valea Lupului poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Primăria nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menţionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Îndeplinirea atribuţiilor/ obligaţiilor legale, precum redactare/eliberare acte/adeverințe/certificate, acte de stare civilă, completarea Registrului Agricol, asistență socială, declarare bunuri/impozitare, completarea registrelor naţionale de evidență (RNA, Stare civilă, etc.), la cererea dumneavoastră, a uneia dintre firmele cu care Primăria comunei Valea Lupului are contract în acest sens sau conform solicitărilor. Datele vor fi folosite și în scopul contactării dumneavoastră pentru transmitere rezultate sau precizări suplimentare, la nevoie.

Datele nu vor fi prelucrate în alt scop:

Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat/(ă) să furnizaţi datele complete, actualizate şi corecte.

Primăria comunei Valea Lupului are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate și utilizează informaţiile personale pentru o mai bună înţelegere a nevoilor şi intereselor dumneavoastră, pentru a comunica cu dumneavoastră.

Durata prelucrării:

În vederea realizării scopului menţionat, Primăria comunei Valea Lupului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfăşurare a activităţilor în care suntem în contact (sau până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră legal, veţi manifesta dreptul de opoziţie/de ştergere). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi arhivate și gestionate de către Primăria comunei Valea Lupului pe durată de timp prevăzută în Instrucţiunile Arhivistice Naţionale.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi:

Dumneavoastră sau reprezentanţii legali, reprezentanţii Primăriei comunei Valea Lupului, instituţii cu atribuţii în sistemele de evidență naţională, parteneri contractuali de servicii ai Primăriei, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice centrale şi locale, poliție, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate).

 Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video

Primăria comunei Valea Lupului, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea şi alte informaţii ce permit identificarea persoanelor vizate. Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere video, constituie date cu caracter personal:

– chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei;

– chiar daca nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului).

Scopul prelucrării datelor personale constă în monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, îndeplinirea obligaţiilor legale şi realizarea intereselor legitime. Mai mult, sistemul poate constitui mijloc de investigare sau de obţinere a unor informaţii pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, inclusiv în cazul situaţiilor în care se produce un incident de securitate fizică sau se observă un comportament infracţional (în circumstanţe excepţionale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigaţii disciplinare sau penale).

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video se realizează numai de către persoane autorizate de Primăria comunei Valea Lupului.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Primăria comunei Valea Lupului şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, reprezentanţii autorizaţi ai Primăriei comunei Valea Lupului, organele de urmărire/cercetare penală sau cercetare disciplinară, instanțele judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legislaţiei interne şi comunitare aplicabile activităţii desfăşurate de Primăria comunei Valea Lupului.

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului înregistrările se şterg. Persoanele vizate, respectiv angajaţii, clienţii/potenţialii clienţi, vizitatorii şi alte persoane care intră în sediul Primăriei comunei Valea Lupului – imobilul Primăriei comunei Valea lupului  precum și anumite drumuri publice/ intersecții ale comunei, sunt informati în legătură cu prelucrarea datelor personale prin intermediul sistemelor de supraveghere video. Informările în cauză, precum şi indicatoarele de marcare a existenței sistemului de supraveghere video vor fi aplicate în locurile unde sunt amplasate camere de supraveghere video.

La intrarea sub incidența razei camerelor de luat vederi există indicatoare de avertizare în acest sens. Trecerea de aceste indicatoare înseamnă drept de prelucrare implicit, fără echivoc.

Confidenţialitatea datelor:

Confidențialitatea datelor dumneavoastră personale va fi asigurată de către Primăria comunei Valea Lupului şi nu vor fi furnizate către alţi terţi, cu excepția situațiilor prevăzute în legislație. Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate.

Prin accesarea acestui site, respectiv a secțiunilor care implică folosirea datelor cu caracter personal, vă exprimaţi consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat ca Primăria comunei Valea Lupului să înregistreze aceste date şi să le administreze în vederea scopului menţionat.

. Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziţie. Totodată aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată către Primăria comunei Valea Lupului.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea iniţierii unei relații de parteneriat cu Primăria şi imposibilitatea de a da curs petițiilor sau cererilor de orice natură, inclusiv date legate de starea civilă sau registrul agricol.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor din cadrul Primăriei comunei Valea Lupului, cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mail primaria_valealupului@yahoo.com sau la următoarea adresa de corespondenţă: comuna Valea Lupului, sat Valea Lupului, Aleea Irisului, nr. 8, județul Iași, cod poștal 707410 .

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) precum și dreptul la o cale de atac eficientă.

        . 

Pentru detalii suplimentare va rugam consultati “Regulamentul 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date”  si de abrogare a Directivei 95/46/CE – Regulamentul general privind protectia datelor.

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE ACCES  – descarcare

CERERE PENTRU EXERCITAREA DREPTULUI DE OPOZIȚIE – descarcare 

CERERE PRIVIND PORTABILITATEA DATELOR PERSONALE – descarcare

CERERE PRIVIND RECTIFICAREA DATELOR PERSONALE – descarcare

CERERE PRIVIND RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – descarcare

CERERE PRIVIND ȘTERGEREA DATELOR PERSONALE – descarcare

                                                                      Va multumim !