Proiecte

Portofoliul de proiecte prioritare

Zona comunei Valea  Lupului va deveni pana  in anul 2020 un spatiu multifunctional dezvoltat si competitiv economic care ofera  condifii de trai decente si bunastare locuitorilor sai intr-un mediu natural sanatos constituindu­ se totodata intr-un pol de diseminare a valorilor uniunii europene si de cooperare zonala, regionala si transfrontaliera.

 

DOMENII STRATEGICE PRINCIPALE:

Stabilirea domeniilor principale are drept scop cresterea atractivitatii comunei  si cresterea capacitatii institutionale de a putea concura eficient pentru atragerea de investitii, in paralel cu asigurarea unor servicii publice adecvate pentru comunitate si a serviciilor sociale pentru populatia locala.

• Dezvoltare, diversificare a economiei rurale si competitivitate economica;

• lnfrastructura si servicii publice;

• Protejarea si imbunatatirea calitatii mediului;

• Dezvoltarea si utilizarea resurselor umane: educatie, formare profesionala si pregatire continua;

• Protectie sociala;

• Managementul mediului construit si infrastructura: urbanism, transport public;

• Tranparenta decizionala si buna guvernare;

• Dezvoltare comunitara: cultura, tineret, turism, sport, agrement, timp liber, ong­uri, social, sanatate, siguranta cetateanului si a proprietatii.

 

OBIECTIVE STRATEGICE

Avand drept punct de reper Viziunea Strategica, pornind de la situatia existenta si evaluand realist oportunitatile si resursele de care dispune comunitatea au fost formulate urmatoarele Obiective Strategice:

1.  CRESTERE ECONOMICA COMPETITIVA SI SUSTENABILA BAZATA PE CUNOASTERE SI PE VALORIFICAREA RESURSELOR PROPRII;

2.  CALITATE A VIETII DECENTA  SI ASIGURAREA BUNASTARII PENTRU TOTI LOCUITORII COMUNEI;

3.  SERVICII PUBLICE  ACCESIBILE SI DE CALITATE;

4.  DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE;

5.  CRESTEREA GRADULUI DE OCUPARE  SI A RATEI DE ACTIVITATE A FORTEI DE MUNCA;

6.  CONSERVAREA SI PROTEJAREA  CADRULUI NATURAL;

7.  BUNA  GUVERNARE  SI MANAGEMENT EFICIENT AL RESURSELOR DE CARE DISPUNE COMUNITATEA;

8.  PROMOVAREA COMUNEI, A TRADITIILOR SI VALORILOR CULTURALE ISTORICE;

9. IMBUNATATIREA COMPETENTELOR FERMIERILOR SI ALE ALTOR PERSOANE IMPLICATE IN SECTOARELE AGROALIMENTAR CA MIJLOC DE INCURAJARE A UNUI MANAGEMENT MAl BUN AL EXPLOATATIILOR AGRICOLE Sl UNITATILOR DE PROCESARE;

10. MENTINEREA Sl DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE PRIN CRESTEREA NUMARULUI DE LOCURI DE MUNCA;

11. CRESTEREA GRADULUI  DE ATRACTIVITATE AL COMUNEI VALEA LUPULUI PENTRU INVESTITORI;

12. DEZVOLTAREA ABILITATILOR SI STIMULAREA  CONSTIENTIZARII ACTORILOR LOCALI CU PRIVIRE LA IMPORTANTA GUVERNANTEI LOCALE;

13. DEMARAREA SI FUNCTIONAREA INITIATIVELOR DIN SFERA SOCIETII CIVILE SI IMPLICAREA LOR IN DEZVOLTAREA LOCALA.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

-Imbunatatirea calitatii factorilor de mediu: (apa, aer, sol);

-Managementul performant al deseurilor. Colectare si valorificare. Valorificarea deseurilor biodegradabile;

-Spatii verzi. Zone de agrement

Obiectivele domeniului:

-Amenajarea  unei baze de agrement si petrecere a timpului liber si dezvoltarea infrastructurii aferente;

-Cresterea valorii estetice si utilitare a zonelor neutilizate din comuna prin transformarea acestora in spatii verzi, gradini   publice, parcuri si zone de agrement;

Valea_Lupilui_8Valea_Lupilui_9

Valea_Lupilui_14Valea_Lupilui_13

Valea_Lupilui_11Valea_Lupilui_12

-Cresterea capacitatii administrative si institutionale

 

Obiectivul principal al perioadei 2007-2013 este intarirea capacitatii institutionale cu scopul formarii unei administratii publice locale eficiente, adaptabila la cerintele societatii romanesti si compatibilizarea structurilor locale cu cele similare din Uniunea Europeana.

 

-Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comunitare de baza.

O infrastructura moderna reprezinta punctul de pornire in transformarea zonelor rurale in zone atractive, in care cetatenii sa-si desfasoare activitatea  economica si sa traiasca intr-un mediu curat.

Obiectivele de dezvoltare vizeaza interventii atat in infrastructura fizica de baza – strazile/drumurile comunale; retelele de alimentare cu apa si de canalizare; sistemele de colectare, trasnport si valorificare a deseurilor; infrastructura de alimentare cu energie electrica; retelele de alimentare cu gaze naturale, cat si in sfera serviciilor comunitare de baza – facilitati pentru copii si varstnici; servicii de transport public; facilitati de petrecere a timpului liber si sport etc; centre comunitare, camine culturale si alte facilitati culturale; pastrarea si conservarea patrimoniului rural si a identitatii culturale, traditiilor si obiceiurilor.

 

-lnfrastructura rutiera

Obiectivele domeniului:

-Crearea unei infrastructuri rutiere moderne printr-o abordare integrata: reabilitarea, modernizarea si extinderea retelei stradale, crearea de locuri de parcare, realizarea amenajarilor pentru circulatia pietonilor si a persoanelor cu handicap: trotuare, pasajele pietonale, treceri pentru pietoni;

-Cresterea sigurantei rutiere si fluidizarea  circulatiei prin introducerea mijloacelor moderne de gestiune a traficului: sisteme de monitorizare a traficului, semafoare, piste speciale pentru biciclisti culoarelor amenajate si a rutelor alternative pentru circulatia vehiculelor cu tractiune animala, etc.;

-lmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea unei infrastructuri rutiere regionale care sa asigure conexiuni rapide intre comuna Valea Lupului si celelalte localitati.

 

-Agricultura

Obiectivele pentru acest sector de activitate vizeaza cresterea competitivitatii activitatilor agricole prin imbunatatirea competentelor persoanelor implicate in acest sector, imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole si unitatilor de procesare si implementarea mijloacelor de productie moderne.

 

Obiectivele domeniului:

– dezvoltarea infrastructurii de prelucrare a produselor: dezvoltarea prelucrarii produselor agricole si a capacitatilor de prelucrare a  produselor fabricate din carne si lapte;

– imbunatatirea competitivitatii fermelor si a capacitatilor de procesare prin stimularea asocierii in vederea valorificarii mai eficiente a  suprafetelor agricole si implementarea tehnologiilor si metodelor noi de productie;

– dezvoltarea retelelor de  marketing si desfacere a produselor agricole si orientarea-valorificarea potentialului de  comercializare al produselor alimentare traditionale si al produselor ecologice;

– sprijinirea  initiativelor  tinerilor  fermieri care doresc sa  infiinteze o ferma agricola;

– acordarea de asistenta si consultanta pentru crearea fermelor si asociatiilor agricole si accesarea fondurilor alocate agriculturii in cadrul Politicii Agricole si de Pescuit;

– facilitarea schimburilor economice prin dezvoltarea infrastructurii de afaceri si comert pentru producatorii agricoli: centre de prezentare, piete de desfacere engros, etc.

– cresterea  capacitatii fermelor de a se adapta cerintelor referiotoare la protejarea mediului prin investitii in infrastructura si diversificarea metodelor agricole de productie – orientarea spre obtinerea de produse ecologice;

– dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice pentru generarea de venituri alternative pe perioadele reducerii activitatilor agricole;

– dezvoltarea sectorului de servicii conexe activitatilor agricole;

– valoricarea superioara a productiei agricole prin promovarea investitiilor care vizeaza productia de biocombustibili si utilizarea biomasei.

 

-Sanatate publica

Obiectivele domeniului:

– crearea conditiilor pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin investitii in extinderea portofoliului de servicii oferite si dotarea infrastructurii de sanatate;

– cresterea accesibilitatii populatiei la servicii specializate de asistenta medicala si dezvoltarea unor programe de educatie pentru sanatate;

– acces neingradit la servicii medicale de calitate;

– imbunatatirea calitatii actului medical prin atragerea si motivarea personalului specilizat;

– stimularea dezvoltarii sistemului si a investitiilor private in domeniul sanatatii;

– adoptarea principiilor si politicilor existente in domeniul sanatatii publice la nivelul Uniunii Europene;

– continuarea procesului de reforma a sistemului de sanatate si cresterea performantelor acestuia, ca premisa esentiala pentru imbunatatirea starii de sanatate;

 

-Forta de munca si protectie sociala

Obiectivele acestui domeniu vizeaza dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii acestuia pe piata muncii si intarirea coeziunii sociale si a solidaritatii comunitare prin cresterea sprijinului si a portofoliului de servicii oferit persoanelor aflate in dificultate.

 

-Educatie, cultura, valorificarea traditiilor si obiceiurilor

Educatie

Obiectivul fundamental al strategiei de dezvoltare durabila este asigurarea pregatirii resurselor umane, factor principal al dezvoltarii economice si sociale si asigurarea unui grad de cultura corespunzator pentru toti cetatenii.

Obiectivele domeniului:

– cresterea calitatii actului educational pentru asigurarea pregatirii corespunzatoare a resurselor umane – factor principal al dezvoltarii economice si sociale;

– dezvoltarea in cadrul comunei a structurilor de invatamant educational si vocational pentru capitalul uman;

– transformarea scolii intr-un furnizor de educatie continua;

– asigurarea functionarii unitatilor scolare in conditii adecvate procesului de invatamant (racordarea la utilitati: apa potabila, canalizare, retea de termoficare, dotarea cu mobilier adecvat);

– sprijinirea activitatilor educative derulate in cadrul scolii;

– repararea, renovarea si modernizarea cladirilor, a structurii de rezistenta, a fatadelor, amenajarea curtilor scolilor si asigurarea ritmica a fondurilor pentru reparatii curente;

– implementarea tehnologiei informatiei  si a mijloacelor moderne de informare si comunicare la nivelul institutiilor de invatamant din municipiu;

– amenajarea de terenuri de sport, construirea unor sali de sport pentru unitatile scolare, dotarea celor existente cu o baza materiala performanta;

– adaptarea ofertei educationale la cerintele de perspectiva impuse de piata locala a fortei de munca.

 

Cultura

Obiectivele domeniului:

– echiparea comunei cu infrastructura necesara desfasurarii unui act cultural de calitate pe masura traditiilor si a patrimoniului cultural local;

– promovarea activitatilor culturale organizate in cadrul scolii si valorificarea potentialului muzeului etnografic;

– exploatarea  spatiului in aer liber pentru diferite activitati in vederea pastrarii traditiilor populare prin construirea unui teatru de vara si amenajarea unei taberei de creatie;

– crearea  conditiilor pentru asigurarea continuitatii manifestarilor si evenimentelor culturale traditionale (festivaluri,   concursuri de folclor, literatura);

– sprijinirea activitatii  mesterilor populari traditionali si incurajarea copiilor in conservarea valorilor traditionale (dansuri si cantece   populare, olarit si impletituri nuiele);

– diversificarea permanenta  a fondului de carte si informatizarea bibliotecilor locale;

– cresterea vitezei de diseminare a informatiei prin integrarea bibliotecilor in reteaua bibliotecilor europene.

 

-Sport si agrement

Obiectivele acestui domeniu vizeaza asigurarea accesului neingradit la serviciile sport si petrecere a timpului liber.

Obiectivele domeniului:

– infiintarea  unui centru sportiv de pregatire pentru copii si juniori;

– amenajarea si dotarea locurilor de joaca;

– organizarea de evenimente locale (organizarea unui festival al zilelor comunei, a unui festival al traditiilor si mestesugurilor populare, ziua recoltei);

– constructia unei noi sali de sport pentru practicarea activitatilor sportive;

– amenajarea unei locatii de agrement destinate recreerii si petrecerii timpului liber.

 

Lucrarile la proiectul stadionului comunei

Valea_Lupilui_7