Conform Hotărârii nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al comunei Valea Lupului  în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

ATENȚIE! Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului.

În conformitate cu art. 23 din Hotărârea nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Chestionar privind Evidenta a Sistemelor Individuale adecvate pentru colectarea si epurarea apelor uzate
Pentru nelămuriri, vă rugăm consultați Note de mai jos

Tip inscriere

Clear selection
Numele și prenumele dvs/ Denumirea entității juridice: *
Clear selection
CNP / CUI *
Clear selection
Adresa completă *
Clear selection
Telefon *
Clear selection
Adresa de email *
Clear selection
Număr autorizație de construire*

Note :Conform prevederilor art. 3 din HG nr. 714/2022, sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate vor fi autorizate prin autorizaţia de construire emisă de autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Clear selection
Număr autorizație de gospodărirea apelor**

Note : Pentru sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate şi care descarcă apele uzate epurate direct sau indirect în corpurile de apă de suprafaţă sau subterane, conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, deţinătorii acestor sisteme au obligaţia obţinerii avizului şi autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform art. 50 alin. (1) din Legea nr. 107/1996, cu modificările şi completărilor ulterioare.

Clear selection
Tip SIA* epurare**

Note : Denumirea comercială a stației de epurare a apelor uzate menajere achiziționată dacă aceasta este standardizată / tip constructiv, etc., conform prevederilor art. 7, alin (2) din HG nr. 714/2022, instalaţiile standardizate de tip bazine vidanjabile etanşe pentru stocarea apelor uzate/epurarea apelor uzate trebuie să respecte standardele specifice în vigoare, respectiv SR EN 12566-1:2016 şi SR EN 12566-4:2016/SR EN 12566-3:2016, SR EN 12566-6:2016 şi SR EN 12566-7:2016

Clear selection
Nivel de epurare realizat ( primar / secundar / teritiar / altele )**

Note : Primar - epurare mecanică (procese fizice și/sau chimice); secundar - epurare biologică (proces biologic); terțiar - epurare biologică avansată (proces biologic) cu îndepărtare nutrienților (azot total și fosfor total), eventual și UV/clorinare și alte procedee ca etapă de finisare. A se vedea definițiile de la art. 2 din Anexa 1 a HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 252/2005 și HG nr. 210/2007) și prevederile art. 8 din HG nr. 714/2022 (Sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafaţă sau indirect în corpurile de apă subterane, vor fi realizate conform condiţiilor impuse în avizul de gospodărire a apelor)

Clear selection
Capacitate proiectată SIA, în locuitori echivalenti*

Note : Capacitatea proiectată SIA epurare este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.).

Clear selection
Parametrii proiectare SIA, CBO5 (kg/zi)*

Note :Capacitatea proiectată SIA epurare este o caracteristică tehnică menționată în documentele tehnice și certificatele de calitate / conformitate achiziționate de la producători (ex. locuitori echivalenți, mc/zi, kg poluant/zi, etc.).

Clear selection
Tip evacuare (directa / indirecta)*

Note Conform art. 5 alin(1) al HG nr. 714/2022, tipul de evacuare se referă la descărcarea în apele de suprafață (directă) și în apele subterane (indirecta), în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. d^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare („Pentru protecţia resurselor de apă se interzice evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru irigaţii, în baza unui studiu şi cu condiţia monitorizării acestor ape”); în plus, conform art. 9 al HG nr. 714/2022, „sistemele individuale adecvate care realizează epurarea apelor uzate, care descarcă apele uzate epurate direct în corpurile de apă de suprafaţă sau indirect în corpurile de apă subterane vor fi realizate astfel încât să nu afecteze starea corpurilor de apă. Condiţiile specifice de realizare vor fi stabilite în avizul de gospodărire a apelor”.

Clear selection
Cine exploatează și operează SIA?

Note :Conform art. 12 al HG nr. 714/2022 „Exploatarea şi întreţinerea corespunzătoare a sistemelor individuale adecvate revin proprietarului acestor sisteme.” Proprietarul poate realiza singur exploatarea și întreținerea SIA epurare sau poate încheia un contract cu firme specilizate, după perioada de mentenață prevăzută în contractul de achiziționare a SIA epurare.

Clear selection
Nr. contract de mentenanță / operare*
Clear selection
Cine monitorizează calitatea apelor uzate epurate?**

Note :Conform art. 14 al HG nr. 714/2022, proprietarii SIA epurare au obligaţia realizării unei monitorizări proprii a calităţii apelor uzate descărcate în corpurile de apă, cel puțin o dată pe an, ce poate fi demonstrată în baza unui buletin de analiză/ contract încheiat pentu servicii de monitroizare a calității apelor. Parametrii monitorizaţi de la sistemele individuale adecvate de epurare a apelor uzate sunt cei prevăzuţi în tabelele nr. 1 şi 2 din anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările şi completările ulterioare, stabiliţi în autorizaţia de gospodărire a apelor.

Clear selection
Nr. buletin analiză/ comanda/ contract monitorizare calitate ape uzate epurate*
Clear selection
Frecvența de monitorizare calitate ape uzate epurate
Clear selection
Volum total anual nămol epurare vidanjat în mc**

Note :Conform art. 15 alin (1) al HG nr. 714/2022, pentru toate sistemele individuale adecvate este obligatorie eliminarea nămolului de epurare din instalaţie, printr-o firmă acreditată de vidanjare.In cazul in care namolul rezultat nu se vidanjeaza, ci este utilizat atunci se trece „Nu este cazul”.

Clear selection
Nume firmă de vidanjare nămol*
Clear selection
Frecvență vidanjare nămol de epurare*

Note :Conform art. 15 alin (2) al HG nr. 714/2022, intervalele de vidanjare pentru bazinele de colectare şi intervalele de preluare a nămolului de la sistemele de epurare sunt înscrise în registrul

Clear selection
Nume instalație unde se tratează nămolul de epurare*
Clear selection
Data înregistrării SIA epurare în registru (cu data completării acestui chestionar)
Clear selection
Parametri pentru ape uzate epurate prevazuti in autorizatia de gospodărirea apelor, l/s, mg/**

Note : Coloane cu valoare informativa pentru registru (nu se trec in evidenta registrului); datele se vor raporta direct in sistemul electronic ce se va pune la dispozitie de catre ANAR. Se vor trece valorile concentrațiilor poluanților reglementați și realizați (mg/l), precum și debitul reglementat și măsurat (l/s). Parametrii de calitate analizați trebuie să se realizeze de către un laborator de analiza calității apelor acreditat. Datele completate sunt doar un exemplu, parametrii de calitate pot să varieze.

Clear selection
Parametri pentru ape uzate epurate realizati, l/s, mg/**

Note : Coloane cu valoare informativa pentru registru (nu se trec in evidenta registrului); datele se vor raporta direct in sistemul electronic ce se va pune la dispozitie de catre ANAR. Se vor trece valorile concentrațiilor poluanților reglementați și realizați (mg/l), precum și debitul reglementat și măsurat (l/s). Parametrii de calitate analizați trebuie să se realizeze de către un laborator de analiza calității apelor acreditat. Datele completate sunt doar un exemplu, parametrii de calitate pot să varieze.

Clear selection