Prevenirea incendiilor

     În scopul prevenirii incendiilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Mihail Strurdza” al judeţului Iasi, prin Serviciul Prevenire, asigură respectarea prevederilor actelor normative şi a celorlalte reglementări privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă.

     De asemenea participă la identificarea, evaluarea şi analiza pericolelor potenţiale, aprecierea probabilităţii de apariţie şi a consecintelor riscurilor pentru viaţa oamenilor, mediu şi bunuri materiale.

     Serviciul prevenire evidenţiază riscurile prin schimbul reciproc de informaţii între personalul care execută controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat şi alte persoane interesate şi/sau implicate.

     O activitate specifică constă în informarea populaţiei privind riscurile identificate şi despre modul de comportare în caz de situaţii de urgentă.

Principiile

pe baza carora se desfaşoară activitatea de prevenire

  principiul legalităţii:

respectarea, în mod unitar, a legislaţiei privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă, indiferent de forma de proprietate a obiectivelor inspectate, pe întregul teritoriu al ţării;

  principiul impartialităţii şi independenţei:

în exercitarea atribuţiilor funcţionale inspectorii sunt obligaţi sa aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură;

  principiul confidentialităţii:

păstrarea de către inspectori a secretului privind informaţiile care nu sunt de interes public şi care sunt obţinute în cursul desfăşurării activităţii de prevenire;

  principiul transparenţei:

desfăşurarea activităţii într-o manieră deschisă faţă de public, prin care accesul liber si neîngradit la informaţiile fundamentate ştiinţific, de interes public, să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţii să constituie excepţia, în condiţiile legii;

  principiul continuităţii şi gradualităţii:

asigurarea unor controale periodice ale situaţiilor de risc şi aplicarea unor măsuri din ce în ce mai severe în cazul menţinerii riscului peste nivelurile acceptabile.

Principalele domenii

din activitatea Serviciului Prevenire

verificarea respectării actelor normative şi a reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la proiectarea, executarea, exploatarea şi postutilizarea constructiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

identificarea şi evaluarea riscurilor teritoriale din judeţ;

verificarea organizării activităţii privind identificarea şi evaluarea riscurilor pe timpul exploatării construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

verificarea aplicării concepţiei de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă în scopul menţinerii riscurilor în limite acceptabile;

controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, materiale radioactive şi muniţie neexploatată;

coordonarea si controlul realizarii pregatirii si instruirii specifice a populatiei si a salariatilor, a modului de asimilare de catre acestia a regulilor si masurilor specifice, precum si a comportamentului în cazul unei situatii de urgenta;

îndrumarea, controlul şi coordonarea serviciilor voluntare, publice si private, pentru situaţii de urgenţă;

informarea şi educarea preventivă a populaţiei;

soluţionarea petiţiilor si sesizărilor în domeniul specific.

Reguli minime

privind apărarea împotriva incendiilor, ce se recomandă a fi respectate de public

 1. înainte de călătorie se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de primire turistice cu detectoare de fum şi instalaţie specială de stingere a incendiilor cu sprinklere;
 2. la împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru traseele de evacuare întunecate/care sunt inundate de fum, bandă izolantă/scotch pentru situaţiile în care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare. În loc de bandă izolantă/scotch se poate asigura etanşeitatea uşii, utilizându-se prosoape ude;
 3. la unitatea de cazare se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare;
 4. se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel;
 5. în cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie;
 6. cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile;
 7. se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor;
 8. se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în apropierea ferestrei camerei de cazare;
 9. se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii);

Reguli minime

ce se recomandă a fi respectate în cazul producerii unui incendiu de orice persoană care este cazată într-o structură de primire turistică

 1. dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie;
 2. pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare. Este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se bloca la nivelul incendiat;
 3. dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de cazare, se urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în care incendiul blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră;
 4. pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată;
 5. în cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.;
 6. se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă pentru a comunica poziţia în clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare;
 7. în situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale cabanelor montane şi structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase.;

Ghid de organizare şi desfăşurare a evacuării din structurile de primire turistice în cazul manifestării unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui incendiu sau a unui seismGhid de organizare şi desfăşurare a evacuării din construcţii cu destinaţia de unităţi sanitare în cazul manifestării unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui incendiu sau a unui seism

Incendiile de pădure, vegetaţie uscată şi mirişti

masuri de prevenire a incendiilor de pădure, litieră, vegetaţie uscată, mirişti şi resturi vegetale

INCENDIILE DE VEGETAŢIE USCATĂ, MIRIŞTI ŞI RESTURI VEGETALE

Respectând măsurile de prevenire a incendiilor, vă protejaţi viaţa şi bunurile materiale!

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art.52, alin.3, lit.b şi art.94, alin1, lit.n din Legea nr.265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:

 • să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;
 • să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale;
 • să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;
 • să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa cetăţenilor prevederile generale şi specifice care trebuie sa fie respectate când execută arderi de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale şi, totodată, să urmărească aplicarea acestora;

Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional cu amenzi cuprinse între 1000-2500 de lei!

Campania agricolă de recoltare a cerealelor păioase

Având în vedere condiţiile de caniculă, dar şi experienţa evenimentelor produse în anii precedenţi, când incendiile de pe terenurile agricole au ameninţat gospodăriile cetăţeneşti şi au periclitat traficul rutier, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţa „Mihail Sturdza” al judeţului Iasi vă aduce la cunoştinţă urmatoarele:

Măsuri de prevenire pentru recoltarea cerealelor păioase în condiţii de siguranţă:

 • Lanurile se vor izola prin fâşii arate cu lăţimea de minim 20 m, pentru a opri propagarea incendiilor;
 • Suprafeţele de teren cultivate cu cereale păioase se vor marca cu indicatoare de interzicere şi avertizare;
 • Direcţia de recoltare a combinelor va fi inversă direcţiei vântului predominant;
 • Paiele rezultate în urma recoltării cerealelor se vor strânge în maxim 2 zile;
 • Maşinile se vor parca pe câmp la o distanţă de cel putin 100 m faţă de lanurile nerecoltate şi 50 m faţă de construcţii sau cale ferată;
 • Fumatul pe utilajele şi maşinile agricole este interzis;
 • Arderea miriştilor şi buruienilor este interzisă în perioada de recoltare a cerealelor;
 • Lucrările de reparaţii şi alimentare cu carburanţi si lubrifianţi se vor face în locuri special amenajate, la o distanţă de cel puţin 100 m faţă de suprafeţele de pe care nu s-au recoltat cerealele.

Mijloace de intervenţie necesare:

a) pentru parcele de peste 50 ha sunt necesare:

 • 1-2 pluguri sau discuri şi mijloace de tractare a acestora;
 • o remorcă echipată cu 5 stingătoare cu spumă, 5 stingătoare cu apă pulverizată, 5 stingătoare cu pulberi, unelte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (coase, mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 10 găleţi cu apă, un rezervor de apă de minimum 500 litri şi o cisternă remorcabilă cu pompă).

b) pentru parcele de 10 ha – 50 ha comasate sunt necesare:

 • un plug sau o grapă cu discuri şi un mijloc de tractare a acestora;
 • semiremorcă echipată cu 2 stingătoare cu spumă, 2 stingătoare cu 2 pulberi, utilaje, unelte şi alte mijloace tehnice de primă intervenţie (2-3 coase, 2 lopeţi, 2 furci, 5 mături de nuiele cu coadă de minimum 3 m, 4-5 găleţi cu apa şi un rezervor de apă de minimum 200 litri);
 • stingătoare, bidoane cu apă de 50 litri, pentru fiecare maşină şi utilaj agricol (combine, tractoare, autocamioane etc).

Cauze de incendii izbucnite în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase:

 • Fumatul în locuri nepermise;
 • Focul deschis;
 • Iluminatul cu flacară deschisă;
 • Acţiunea intenţionată;
 • Neinstruirea personalului care participă la lucrările de recoltare;
 • Scânteile care ies din ţevile de eşapament ale utilajelor datorită neprotejarii acestora cu parascântei;
 • Căldura degajată de motoarele utilajelor agricole când acestea vin în contact direct cu paiele sau pleava;
 • Căldura degajată de supraîncălzirea lagărelor;
 • Căldura de frecare dintre diferitele piese ale maşinilor care nu sunt asamblate şi reglate corect;
 • Căldura degajată la patinarea curelelor de transmisie;
 • Executarea unor lucrări de reparaţii şi întreţinere a utilajelor agricole în lan, lucrări care presupun utilizarea focului deschis, suduri, etc.;
 • Utilizarea instalaţiilor electrice improvizate pe maşinile agricole;
 • Scurgerile de lichide combustibile datorate neetanşeităţilor (carburanţi, lubrefianţi);
 • Supraîncălzirea motoarelor maşinilor agricole datorită nefuncţionării corespunzătoare a sistemelor de răcire;
 • Alimentarea în lan cu carburanţi a utilajelor agricole;
 • Lipsa sistemelor de legare la pământ a combinelor pentru scurgerea energiei electrostatice.

Cauze de incendii izbucnite în timpul campaniei de recoltare a cerealelor păioase:

 • Utilajul incendiat va fi evacuat imediat din lan şi adus cât mai aproape de mijloacele de stingere;
 • Decuplarea şi îndepărtarea utilajului faţă de tractor;
 • Se va acţiona simultan la stingerea maşinii şi a lanului;
 • Asupra motoarelor cu combustie internă şi a agregatelor se va acţiona cu stingătoare cu pulberi şi dioxid de carbon, în lipsa acestora suprafeţele incendiate se vor acoperi cu saci sau cu prelate umezite;
 • Apa se va intrebuinţa în cantităţile strict necesare, urmârindu-se localizarea incendiului prin stropirea zonelor expuse pericolului de aprindere;
 • Personalul care acţionează la lichidarea incendiului trebuie plasat cât mai aproape de focar, într-un loc situat în faţa vântului, lateral pe cât posibil, în acelaşi plan cu focarul sau înaintea acestuia.

INCENDIILE DE PĂDURE

Protejând PĂDUREA, protejăm VIAŢA!

Pentru prevenirea producerii unor evenimente care duc la distrugerea vegetaţiei, fondului forestier sau altor bunuri din zonele împădurite, deţinătorii şi administratorii de păduri au obligaţia de a lua măsuri de protecţie antiincendiu precum:

 • instruirea persoanelor care desfăşoară activităţi în zonele împădurite privind respectarea normelor specifice de apărare împotriva incendiilor;
 • asigurarea cantoanelor şi ocoalelor silvice cu mijloace de primă intervenţie şi menţinerea acestora în stare permanentă de funcţionare;
 • amplasarea de panouri şi pancarte de avertizare privind regulile de prevenire şi stingere a incendiilor de pădure;
 • planificarea, organizarea şi efectuarea (de către silvicultori) de patrulări, în mod susţinut în perioadele de secetă/caniculă şi zilele nelucratoare, pe traseele turistice intens frecventate; înfiinţarea unor puncte de observaţie, supraveghere şi alarmare în zonele cu risc mare de producere a incendiilor;
 • refacerea liniilor izolatoare (şanţuri) pentru a se împiedica extinderea unor eventuale incendii în fondul forestier;
 • stabilirea locurilor pentru popas, fumat şi parcat autoturisme, pe drumurile interzise montându-se bariere.

Persoanele care la sfârşit de săptămână merg să se recreeze la pădure şi care de cele mai multe ori fac focul pentru a pregăti grătare şi gustări, trebuie să respecte următoarele reguli de apărare împotriva incendiilor:

 • este interzis accesul autovehiculelor particulare pe drumurile forestiere, precum şi instalarea corturilor şi grătarelor în alte locuri decât cele special amenajate în acest sens;
 • nu faceţi focul decât în locuri permise, curăţând terenul din jur de orice se poate aprinde;
 • nu faceţi focul pe timp de vânt şi în perioadele caniculare şi secetoase;
 • prepararea hranei se face numai în locurile de popas amenajate având la îndemană mijloace pentru stingerea focului;
 • nu fumaţi lângă mirişti şi păduri;
 • nu lăsaţi în aer liber borcanele şi sticlele goale pentru că, la interacţiunea cu soarele, acestea pot aprinde vegetaţia uscată şi pot provoca incendii;
 • supravegheaţi permanent copiii;
 • înainte de plecare se stropeşte cenuşa cu apă, până ce jarul este stins complet;
 • dacă întâlniţi focuri lăsate de alţii, stingeţi-le;
 • anunţaţi imediat orice incendiu pe care il observati la 112 !

FENOMENUL ARSON

Prin arson, în sensul prezentei proceduri (O.M.A.I. 234/2010), se înţelege un incendiu provocat printr-o acţiune intenţionată, în scopul de a distruge.

Procedura se utilizează de evaluatorii de risc de incendiu, conducătorii operatorilor economici/instituţiilor publice, indiferent de domeniul de activitate, precum şi de către poliţie, serviciile profesioniste/private/voluntare pentru situaţii de urgenţă şi societăţile de asigurări.

Pentru determinarea riscului de arson în vederea prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a acestuia, a fost elaborată Procedura determinării riscului de arson.

 
Hotararea nr.12/04.10.2021 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus COVID-19
Hotararea nr.11/24.09.2021 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus COVID-19
Hotararea nr.10/24.09.2021 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus COVID-19
Hotararea nr.8/13.04.2021 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus Covid-19
Hotararea nr.7/29.03.2021 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus Covid-19
Hotararea nr.3/17.02.2021 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus Covid-19

Informare Meteorologica pentru perioada 11.01.2021 – 13.01.2021  – vizualizare

Hotararea nr.21/24.12.2020 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus COVID-19, pe teritoriul comunei Valea Lupului

Dispozitia nr.20/10.12.2020 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenrii infectiei cu noul coronavirus Covid-19, pe teritoriul comunei valea Lupului


Hotararea nr.14/02.11.2020 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus COVID-19, pe teritoriul comunei Valea Lupuluivizualizeaza

Hotararea nr.13/02.11.2020 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus COVID-19, pe teritoriul comunei Valea Lupului

Hotararea nr.12/30.10.2020 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus

Hotararea nr.11/16.10.2020 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus

Hotararea nr.9/06.10.2020 privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus

Hotararea nr.8/22.09.2020 privind masurile adoptate de catre Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu noul coronavirus

Hotararea nr.7/ privind masurile adoptate de catre Primaria valea Lupului in scopul prevenirii raspandirii infectiei cu noul coronavirusvizualizeaza

Hotararea nr.6/15.05.2020 privind masurile adoptate de catre Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii raspandirii infectiei cu noul coronavirusvizualizeaza

Hotarare nr.3/25.03.2020 privind masurile adoptate de catre Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii raspandirii infectiei cu noul coronavirus (CoVIt-19) vizualizeaza

Ordonanta militara privind masurile de prevenire impotriva noului coronavirus vizualizeaza

Hotararea nr13/21.03.2020 privind masurile de prevenire impotriva noului coronavirus vizualizeaza

Hotararea nr.2/18.03.2020 privind masurile de prevenire impotriva noului coronavirusvizualizeaza

Hotararea nr.1/12.03.2020 privind masurile de prevenire impotriva noului coronavirusvizualizeaza

Anunt Cod Portocaliu – intervalul 23.02.2020 ora 22 – 24.02.2020 ora 18

                  

SEMNIFICATIA CODURILOR DE AVERTIZARI METEO SI HIDROLOGICE

       In conformitate cu prevederile  Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul ministruluiu adminsitratiei si internelor si Ministrului mediului si padurilor nr. 192/1422 din 2012 s – a stabilit semnificatia codurilor de culori pentru avertizarile meteorologice si hidrologice, dupa cum urmeaza:

A. Avertizări meteo
  COD ROSU Sunt prognozate fenomene meteorologice de intensitate foarte mare (vânt, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, caniculă, ger). Există risc de viituri majore.
  COD PORTOCALIU Sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase de intensitate mare (vânt, ploi abundente, descărcări electrice, grindină, caniculă, ger). Există risc de viituri pe râurile mici
  COD GALBEN Fenomenele meteorologice prognozate (averse, descărcări electrice, intensificări de vânt, temperaturi ridicate) sunt obişnuite pentru zona respectivă, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activităţi. Există risc de creşteri de debite şi niveluri.
  COD VERDE Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase.
B. Avertizări hidro
  COD GALBEN Risc de viituri sau creşteri rapide ale nivelului apei , neconducând la pagube semnificative, dar necesită o vigilenţă sporită în cazurile de activităţi sezoniere şi/sau expuse la inundaţii. Depăşire COTE DE ATENŢIE.
  COD PORTOCALIU Risc de viituri generatoare de revărsări importante susceptibile de a avea impact semnificativ asupra vietii colectivităţilor şi siguranţei bunurilor şi persoanelor. Depăşire COTE DE INUNDAŢIE.
  COD ROŞU Risc de viituri majore. Ameninţare directă şi generalizată asupra siguranţei persoanelor şi bunurilor. Depăşire COTE DE PERICOL.

SEMNIFICATIA SEMNALELOR DE ALARMARE ACUSTICA A POPULATIEI

    În temeiul Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1259/10.04.2006, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis Metodologia transmiterii mesajelor de înştiinţare, avertizare şi alarmare despre situaţii de urgenţă.
În cuprinsul acestei metodologii a fost stabilită semnificaţia şi structura semnalelor de alarmare a populaţiei, după cum urmează:

 1. Semnalul  PREALARMĂ AERIANĂ  se  compune  din 3  sunete ( impulsuri) a 32 secunde fiecare cu pauză de 12 secunde între ele; Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.
 2. Semnalul ALARMĂ AERIANĂ se compune din 15 sunete (impulsuri)a 4 secunde fiecare cu pauză de 4 secunde între ele; Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.
 3. Semnalul ALARMĂ LA DEZASTRE se compune din 5 sunete (impulsuri) a 16 secunde fiecare cu pauză de 10 secunde între ele; Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

4.Semnalul ÎNCETAREA ALARMEI se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate cu durata de 1 minut.